2/B YASASI ONAYLANDI VE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

    2-B yasası onaylandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda "2-B Kanunu" olarak bilinen Orman Arazileri Kanunu'na onay verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5831 sayılı ''Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanunla tapuda çalıştırılan memurların unvanlarında değişikliğe gidiliyor. ''Tapu sicil muhafızları veya memurları'' ibareleri, ''tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri'' olarak değiştirilecek.

İllerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden, akitli ve akitsiz işlemleri yıllık 500'ün altında olan yerlerde, işleri yapmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yakın il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü ile diğer personele belirli günlerde yetki verilecek.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) dahil, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri; tarafların istemesi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin, alacaklı ile borçlu arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, tapu sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilecek.

Henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, Kadastro Kanunu hükümlerine göre, orman kadastro komisyonunca belirlenen yerler orman sınırı niteliği kazanacak.

Kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında daha önce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları, kadastro ekibince düzeltilecek.

Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilecek.

Terekeye (mirasa) dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde, kayıtlı değer üzerinden binde 18 harç alınacak.

Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan görevlendirmeler hariç, görev yeri dışına gidecek personele, arazi tazminatı yerine harcırah ödenecek.

''2-B'' ARAZİLERİNİN TESCİLİ YAPILACAK

Kanuna göre, kamuoyunda ''2-B'' olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanlar, kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek.

Orman kadastro komisyonlarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek.

Yapılacak kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak.

Kadastro sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı kadastro ekibince, zemine aplike edilecek.

Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilecek. Bu çalışmalara, kadastro kontrol mühendisleri de katılacak. Çalışma sonucunda düzenlenecek zaptı, ekip görevlileri ile kontrol mühendisi birlikte imzalayacak. Düzeltme işlemleri, orman, tapu ve kadastro mevzuatlarına göre yapılmış, askı ilanıyla da ilan ve tebliğ edilmiş sayılacak.

İMAR KANUNUNA TABİ OLMAYACAK

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, daha önce tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, Maliye Bakanlığının talebiyle kullanım durumları dikkate alınarak, ifraz (bölme) veya tevhit (birleştirme) de yapılabilecek.

Kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, İmar Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmayacak.

Kadastro Müdürlüğü, kadastro çalışmalarından önce Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler içerisinde, özel kanunlara göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığını ilgili kurumlara soracak. İlgili idareler, 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verecek. Bu sürede cevap verilmezse söz konusu alanların bulunmadığı kabul edilecek. Bilgilere veya ilgili idarelerce zeminde gösterilen sınırlara göre, bu yerler içindeki alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilecek, beyanlar hanesinde belirtilecek.

MİRAS KALAN ARAZİLERİN SORUNU GİDERİLİYOR

Bir mirasçının, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetini, faili mülkiyete dönüştürme talebinde bulunması halinde, tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara, süre belirleyerek itirazlarını bildirmeleri için duyuru yapacak.

Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazın ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti, faili mülkiyete dönüştürülecek ve hisse, mirasçı adına tapu siciline tescil edilecek.

Böylece, bir mirasçı, hisseli olan ve mirasçılar arasında paylaşılamayan mülkiyetten payına düşen hissesini alabilecek.

Orman dışına çıkarılan alanların işgalcilerince zilliyetlik gerekçesiyle tesciline yönelik dava açılarak Hazine zararına yol açılmasının da önüne geçiliyor.

Kanundan önceki tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler ile çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılan alanlarda, daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz taşınmazların kadastrosu yapılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personel ile sözleşmeli personele, 31 Aralık 2012 tarihine kadar, ayda 60 saati ve bütçede belirtilen fazla çalışma saat ücretinin 3 katını geçmemek üzere, fazla çalışma ücreti ödenecek.

 

2B SATIŞ YASASI GİZLİCE ÇIKTI              

2B Arazilerin Satışı ile ilgili kısmi Yasal Düzenleme 23.07. 2010 tarihinde kabul edilen 6009 Sayılı Torba Yasanın içinde yer alan ve 4706 Sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren 33-34-35-36 maddelerle oluşturulmuştur

6009 Sayılı Kanun Üzerine Hukukçu Cihangir Dönmez tarafından yapılan Analiz ;

4706 Sayılı Kanunun daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Hazine adına orman dışına çıkarılan yerler başlıklı 3. maddesine hiç dokunulmadan, orman dışına çıkarılan ve şu anda yapılan 5831 Sayılı yasa kapsamında Hazine adına tescil edilen 2b niteliğinde araziler, Hazine adına tescilden sonra Belediyelere bedelsiz olarak devredilecek, Belediyelerden vatandaşa satışına olanak sağlanacaktır.

Bu Yasa ile 4706 Sayılı Yasa satır aralarına eklenen değişiklikler aşağıdaki şekilde bu sürecin önünü açacaktır.

1) Üzerinde 31.12.2000 tarihinden önce kaçak yapı yapılmış bulunan Hazine arazileri  5831 Sayılı Yasa kapsamında önce Hazine adına tescil edilecek, bu taşınmazlar Büyükşehirlerde öncelikle Büyükşehir Belediyelerine, Büyükşehir Belediyelerinin talebinin olmaması halinde ilgili Belediyelere, diğer yerlerde ilgili Belediyelere Hazine tarafından bedelsiz olarak devredilecektir.

2) Bu devirde taşınmazın Hazine adına tescil tarihine bakılmayacaktır. ( 5831 Sayılı Yasa kapsamında kullanım kadastrosu yapılan 2B niteliğindeki taşınmazlar Hazine adına halen tescil edilmeye devam edilmektedir.)

3) Belediyelere devir edilen bu taşınmazlar, üzerinde bulunan kaçak yapı sahibine yada kaçak yapı sahibinin akdi veya kanuni halefine Belediyelerce satılacaktır.

4) Bu taşınmazların satışında aynen 5831 Sayılı Yasa kapsamında olduğu gibi Toprak Koruma Kanunundan gelen kısıtlamalara uyma zorunluluğu olmayacaktır, yani hissedarlara hisseli yada ifraz edilerek satılabilecektir.

5) Satış bedelinin en az yüzde onu ödenecek ve beş yıla kadar taksit yapılabilecektir.

6) İlgili Belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların kaçak yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmayacaktır.Ancak taşınmazların genel hükümlere göre değerlendirilmesi halinde ecrimisil alınacaktır.

7) Belediyelere devredilecek olan ve belediyelerce de kaçak yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan satılan taşınmazlar için ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin defterdarlık veya malmüdürlüğüne intikal tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin

edilecek, tahsil edilmiş olan ecrimisil bedelleri ise satış bedeline mahsup edilecektir.

YORUM : Bu Yasa acil durumlarda uygulamaya sokulabilecek bir Yasadır.İçerdiği açık hükümlere rağmen gizli 2b düzenlemesi olduğunun farkına varılamamış, bu nedenle olumlu yada olumsuz tepkiler oluşmamıştır.Üzerinde kaçak yapı olan 2B arazileri Hazine tarafından önce Belediyelere bedelsiz olarak devredilecek, Belediyeler tarafından da kaçak yapı sahiplerine rayiç değer üzerinden satılacaktır.Kaçak yapı hak sahipliği için şart kabul edilmek suretiyle, kaçak yapılar adeta gizli imar affı ile  yasal hale getirilecektir.

 

2B arazilerde kadastro uygulaması!

Tapu Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki Adlı'ya açık mektup...

2B ARAZİLERDE YAPILAN  KANUNA VE İHALEYE AYKIRI KADASTRO ÇALIŞMALARI BÜYÜK YOLSUZLUK VE İSTİSMARA YOL AÇIYOR :

5831 Sayılı Yasa kapsamında zemini Hazine mülkiyetine geçirmek ve üzerindeki zilyeti tespit ederek tapunun beyanlar hanesine geçirmek için yapılan kadastro çalışmaları büyük yolsuzluk ve istismara yol açıyor.

Kamuoyunca bilindiği ve hazırlanan Yasa tasarısı  ile  açığa çıktığı üzere bu yapılan kadastro çalışmalarının amacı 2B arazilerde zilyet belirlemek ve çıkarılacak olan Yasa ile bu arazileri zilyetlerine satmaktır.

Bu nedenle Milli Emlak İdaresi ile Tapu Kadastro Müdürlüğü  arasında yapılan protokolle Türkiye genelinde 2B arazilerin kullanım kadastro çalışmaları başlatılmış ve halende devam etmektedir.

Tapu Kadastro Müdürlüğü açtığı  ihalelerle 2B arazilerin ÖLÇÜM KADASTROLARINI özel kadastro firmalarına ihale  etmiştir.

Özel kadastro firmalarının ihale ile belirlenmiş olan görevi, kendilerine teslim edilen sahaları ölçmek ve yaptığı harita ve çizimleri ilgili  İdareye teslim etmektir.

İhale ile sınırlanmış görevleri bu olmasına rağmen bu firmaların istihdam ettikleri elemanların ölçüm esnasında arazinin üzerinde bulunan vatandaşın ana baba adını alarak ismini tespit ettiği bunu ilgili alana kaydettiği böylece zilyet tespiti yaptığı izlenimi vererek VATANDAŞTAN 300 lira 500 lira gibi paralar aldığı konusunda vatandaştan çok fazla şikayet gelmekte ve bu yönde duyumlar alınmaktadır.

Ayrıca bu firmaların davalı olan ve kendilerine Kadastro Müdürlüklerince bildirilmesi gereken alanlara girerek bu alanları  ölçtükleri, yine bu alanlarda isim tespiti yaparak vatandaşa, derdest davaya ve Mahkeme kararına rağmen umut verdikleri ve vatandaştan paralar aldıkları duyumları  gelmektedir.

Bu nedenle Sayın Tapu Kadastro Genel Müdürünün ilgili Kadastro Müdürlüklerine hitaben bir Genelge yayınlayarak ;

İhale ile iş alan özel kadastro firmalarının zilyet belirleme gibi bir görevleri olmadığı, bu yönde çalışma sürdüren Özel Kadastro Firmalarının ihale şartlarını ihlal etmeleri nedeniyle ihalelerinin feshedileceği, vatandaştan zilyet olarak tespit karşılığı para alan özel kadastro firma elemanları hakkında  Savcılığa suç duyurusunda bulunulması  gerektiğinin, bu tip istismarların yapılan kadastro çalışmalarının Mahkemelerce iptaline yol açabileceğinin bu Genelgede açıklıkla belirtilmesi gerekir.

Bu tip bir gelişme somut olarak Ümraniye Kadastro Müdürlüğünün görev sahası  içinde olan ve Mahkemeden getirilen resmi yazı  ile davalı olduğu kadastro çalışması  yapılmaması beyanlar hanesine davalıdır  şerhinin düşülmesi Sayın Mahkemece talep edilen Hekimbaşı Dumlupınar, Kazım Karabekir, Topağacı mahallelerinde yaşanmıştır.

Kadastro Özel Firması Elemanları Mahkeme kararına rağmen sahaya girmiş  ve bu sahada ana adı, baba adı, işgalci adını  alarak zilyet belirlemesi yaptığı  intibası ile vatandaştan para almıştır.

Sayın Genel Müdür insanların tapu beklentisinin, Kanuna, Mahkeme kararlarına  ve İhale şartnamesine açıkça aykırı olarak İSTİSMAR edilmesi ile  vatandaştan haksız yere para tahsil edilmesinin yayınlayacağınız Genelge ile önüne geçiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYKOZ BELEDİYESİ-RÜZGARLIBAHÇE–KUZULARIN SESSİZLİĞİ

Beykoz İlçesinin Rüzgarlıbahçe mahallesi sakinleri  inanılmaz bir rant paylaşımının ortasında elli yıllık geçmişlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar.

 

OLAYLAR :

 

1) Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek bundan önce Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 2b niteliğinde olan Rüzgarlıbahçe mahallesinde bulunan Hazine arsalarını usulsüz olarak sattığı için yargılanır. 07.10.2009 tarihli Belediyenin düzenlediği Halk toplantısında kendi ifadesi ile bu suçtan ‘’ Rahşan affı ile yırtar ‘’

 

2) Rüzgarlıbahçe mahallesinin büyük bölümünde Arif Yüksel tarafından açılan eski tapu kaydına dayalı tapu iptal ve tapu tescil davası nedeniyle Hazinenin ve Hazinenin usulsüz olarak Belediyeye devrettiği 2b araziler üzerinde Mahkemece verilmiş tedbir kararları bulunmaktadır.

 

3) Beykoz Belediye Başkanı  üzerinde vatandaşların oturduğu evveliyatı 2b olan arsaları muhtelif firmalara ihale yolu ile satmaktadır. Bu satışları gerçekleştirebilmesi için tapularda tedbiri bulunan davacı Arif Yüksel Belediyenin satacağı parsellerde tedbirleri kaldırmaktadır.

 

4) Bu satışa tepki gösteren vatandaşlara, Belediye Başkanı sizde firma ile anlaşın ihale ile anlaştığınız firmaya vereyim bu şekilde sizde mağdur olmazsınız diye söz vermekte ancak her ne hikmetse ihaleyi hep başka firmalar almakta ve evveliyatı 2b olan arsalarda yıldırım hızı ile inşaatlar başlamaktadır.

 

5) 5831 Sayılı Yasa kapsamında yapılan kadastro çalışmalarında bu alanlar davalı olduğu için yapılan ölçümler ve kullanıcı tespitleri askı ilanına çıkarılamamaktadır.

 

6) Arif Yüksel, Belediye, Hazine arasında dava nedeniyle ihtilaflı olan arsalarla ilgili olarak üzerinde hakiki zilyet olan vatandaşlar yıllardan beri emlak vergisi ödedikleri gibi, son dönemde de çok yüksek oranda ecrimisil tahakkuklarına muhatap kalmaktadırlar.

 

GERÇEKLER :

 

1) Satışa konu arsaların evveliyatı 2b niteliğinde olup bu arsalar için Belediye adına düzenlenmiş olan tapular usulsüz tescil niteliğindedir.

 

2) Anayasamızın 169 ve 170. maddelerine göre bu arsaların mülkiyete konu olması

( Malik Belediye bile olsa ) Anayasaya aykırıdır, bu arsaların üzerinde imar planları yapılarak terkler oluşturulamaz, satışa konu edilemez, inşaat yapılamaz.

 

3) Bu nedenle daha önce vatandaşa dağıtılan tapu tahsis belgeleri bile iptal edilmiştir.

 

 

 

 

 

SORULAR :

 

1) Vatandaşın 30 yıl önce almış olduğu tapuya bile, tapunun  evveliyatı 2b dir diyerek tapularına şerh koyan, açtığı tapu iptal davaları ile vatandaşın tapusunu iptal ettiren Hazineyi temsil eden İstanbul Muhakemat Müdürlüğü bu 2b niteliğindeki Belediye tarafından üçüncü şahsa satılan taşınmazların tapu kayıtlarına neden 2b şerhi koymamaktadır ?

 

2) Vatandaşın Hazinece açılan tapu iptal davalarında  5841 Sayılı Yasa nedeniyle on yıllık zamanaşımı savunmasına karşılık, 5841 Sayılı Yasanın Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından Anayasanın 169. ve 170. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü dava dilekçelerinde açıkça belirten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü neden Belediye tarafından üçüncü şahıslara satılan, imar planı kapsamına sokulan, üzerinde yapı yapılan bu taşınmazlara ilişkin olarak tapu iptal davaları açmamaktadır ?

 

3) Dava konusu alanda bulunan tedbir kararlarını sadece Belediyenin satacağı taşınmazlar için kaldıran Arif Yüksel ile Belediye arasında ne şekilde bir anlaşma vardır ? Bir başka deyişle Arif Yüksel davasından neden sadece Belediyenin satacağı taşınmazlar açısından feragat etmektedir.

 

4) Beykoz Belediyesinin asli görevi sadece Firmalara satacağı taşınmazlar açısından davacı Arif Yüksel ile büyük uzlaşma içine girmek, binlerce vatandaşın bulunduğu diğer taşınmazların davalı durumda kalmasını sağlamakmıdır ?

Bu işlem danışıklı bir dövüşmüdür ? Bu yöntemle Rüzgarlıbahçe yavaş yavaş fakir halktan temizlenerek güçlü firmalara yoğunlaştırılmış imar durumları ile sunulmaktamıdır ?

 

BU SORUNA ÇÖZÜM ARADIĞINI İDDİA EDEN YETKİLİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

 

06.10.2009

Beykoz Belediyesi’ne ait Rüzgarlıbahçe’de ki parsellerin ihalesi gergin saatlerin yaşanmasına yol açtı. Belediye Encümen Salonu’nda yapılan ihaleyi Ozon İnşaat adlı firmanın kazanması üzerinde konutu olan vatandaşları öfkelendirdi. Rüzgarlıbahçe Mahalle Muhtarı Ayhan Gökgöz ise Dost Beykoz’a yapmış olduğu açıklama da,  Başkan Çelikbilek’le mahalle sakinleri olarak görüştüklerini ve Başkanın kendilerine, ‘firmanızı bulun ihaleye girsin…  Ben bu yerleri üzerindeki kullanıcılarına satmak istiyorum’ dediğini ve bugün yapılan ihalede başkanın söylediklerinin aksine bir durum yaşadıklarını kaydetti.Öte yandan bazı vatandaşlarda haksızlığa uğradıklarını iddia ederek, “50 yıldan fazladır burada oturuyoruz. Annem 90 yaşında ve kendini bildi bileli bu evde oturuyor.” Şeklinde yakındıkları gözlendi. 

Yine bir başka vatandaşın ise, “Belediye Başkanı tutmuş benim evimin olduğu yeri ihaleye çıkarıyor. Bana diyor ki ‘vatandaş sen bir firma bul ben ihaleyi ona vereceğim’. Firmayı buluyoruz, anlaşıyoruz ama birde bakıyoruz ihaleye başka firmalar da girmiş” şeklinde konuştuğu görüldü.

 

Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek

“Ben sizlerin dertleriyle dertlenen bir kardeşinizim. Hiç sizin kötülüğünüzü isteyebilir miyim? Ama ortada yasalar var ve bu araziler planlarda iş merkezi olarak görünüyor” diyen Çelikbilek, “Bu ihaleyi yaptık, ancak 15 gün bekleyeceğim. 15 gün içerisinde yasalar çerçevesinde alternatif bir çözümle bana gelirseniz ihaleyi iptal edeceğim. Aksi takdirde gereğini yaparım” dedi.

 

Sonuç : Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek gereğini yaptı. Ozon inşaatın ihalesini onayladı, Ozon İnşaat evveliyatı 2b olan ve imar planı ve inşaat yapımı Anayasamıza göre yasak olan alanda inşaata başladı.

 

21 Temmuz 2010

Beykoz Kadastro Müdürlüğü, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Ak Parti İstanbul Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne, Başkan Yardımcısı Yüksel Baki, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Sefer, Kadastro Müdürü Selahattin Elalmışın katıldığı bir toplantıda Rüzgarlıbahçe halkını bilgilendirdi.

 

Kadastro Müdürü Sayın Selahattin Elalmış ;

"Rüzgarlıbahçe'nin yarısı ölçülü. Geri kalan bölümler davalı olduğundan dolayı orada ölçüm yapamıyoruz. O bölümün çalışması iptal olmadı. Şuan orası mahkemede olduğu için beklemede. Mahkeme kararını verip dava bittiği zaman biz o bölgede ölçüm yapacağız." dedi.

Yazarın Yorumu : Dava tapu kaydına dayanan iptal davasıdır, alan Mahkemenin belirleyeceği bilirkişi tarafından ölçülerek karara bağlanacaktır, bu davanın karara bağlanması temyiz aşamaları en iyimser tahminle dört yıllık süreç gerektirmektedir.

 

AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Özlem Piltanoğlu Türköne ;

Son olarak Selahattin Elalmış'a bir soru yönelten Vekil Türköne,"Tespit çalışmalarının ardından askıya çıkan listelerdeki hataların çözümüyle nasıl başa çıkacağız?" dedi.

Yazarın Yorumu : Sayın milletvekili iyiniyetle sorulacak en doğru soruyu sormuştur.

 

Kadastro Müdürü Sayın Selahattin Elalmış ;

Cevap veren Elalmış," Yazım hataları işin doğasına var. Bizden kaynaklananların yanında halkın duyarsızlığından dolayıda hatalar oldu. Vatandaşlara nüfus cüzdanlarınızı bırakın dedik. Ama çoğu kişi bırakmadı." dedi. Tutanağın özel şirket tarafından yapıldığını söyleyen Elalmış, kendi memurlarının da tutanakları kontrol ettiğini fakat yinede gözden kaçan hatalar olduğunu söyledi. Şuanda hatalardan dolayı mağdur olanların dilekçelerinin toplandığını aktaran Elalmış, "Dilekçeleri şuan kayıt altına alamıyoruz." dedi.

Yazarın Yorumu : Bu ifade yetkili Kadastro Müdürünün ağzından yapılan Kadastro işlemlerinin usulsüz olarak yapıldığının itirafıdır. 5831 Sayılı Yasa kapsamında özel şirket ihale ile sadece alanların ölçümü ve ölçüye uygun kadastro paftalaraının düzenlenmesi işini almıştır.Tutanağın özel şirket tarafından yapılmış olduğunun itirafı, kadastro için kurulan komisyonların görevini yapmadığının belirlenmesi anlamında olup bu yapılan işlemlerin iptalini gerektirir.

Hatalardan dolayı mağdur olanların dilekçelerinin kayıt altına alınması askı ilanı ile Kadastro Müdürlüğünün yetkisinin bitmiş olması yetkinin Kadastro Mahkemesine geçmiş olması nedeniyledir.Vatandaş basit hatanın değişmesi için bile yıllarca Mahkeme kapılarında sürünecek, muhtemelen çıkarılacak olan 2b satış yasası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği için, yerin davalı olması nedeniyle bu haktan yaralanma süresini kaçıracaktır.

 

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Hukukçu Sayın Yüksel Baki ;

Katılımcıların Başkan Yardımcısı Yüksel Baki'ye yönelttiği "Elimiz kolumuz bağlı ne yapmamız gerekiyor?" sorusuna Baki, davanın açılmasının ordaki insanların haklarını

engellemeyeceğini söyleyerek, "Hak sahibi fiili kullanıma göre belirlenir. Şuan için dilekçe vermenize gerek yok. Elinizdeki belgeleri muhfaza edin tabularınız sizin olacaktır." dedi.

Yazarın Yorumu : Bir hukukçunun tapu senedine dayanan ve tapular üzerinde yıllardan beri tedbirin sürdüğü bir tapu iptal davası için davanın açılmasının oradaki insanların haklarını engellemeyeceğini söylemesi, üstüne üstlük 5831 Sayılı Kanunda açıkça 2b alanların zilyetlikle edinilemeyeceği konusunda madde olmasına rağmen söylemesi, dilekçe vermenize gerek yok, elinizdeki belgeleri muhafaza edin tapularınız sizin olacaktır şeklinde beyanda bulunması kanımca Hukukçu kişiliğinin Siyasi duruşu ile bastırılmış olmasındandır.

 

OLAYLARIN VE GERÇEKLERİN ANALİZİ :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !